treudden.hsbbrfwebb.se|treudden@hsbbrfwebb.se
Garageplatser2020-03-31T08:05:54+01:00

Regler för hyra av, köp och försäljning av Bfr Treuddens garageplatser samt uthyrning i andra hand 

Nedanstående regler gäller med verkan från och med den 1 september 2016. Dessa regler ersätter tidigare regler och överenskommelser när det gäller köp och försäljning av garageplatser samt andrahandsuthyrning av garageplatser.

Garageplatser kan hyras eller köpas. Köpt garageplats utgör en egen bostadsrätt. Önskemål om köp eller hyra av garageplats meddelas Styrelsen som tillfredsställer önskemålet i mån av ledig garageplats eller när plats blir ledig.

Hyrd garageplats

Vid försäljning av bostadsrätten för lägenheten upphör hyresavtalet för hyrd garageplats att gälla.

Köpt garageplats

Bostadsrätt för garageplats kan endast innehas av den som samtidigt har bostadsrätt för boende i Brf Treudden. Vid avyttring av bostadsrätten för boende måste bostadsrätten för garageplatsen samtidigt avyttras.

Köp av garageplats

Garageplats kan köpas i mån av tillgång direkt av Brf Treudden eller av annan boende som innehar bostadsrätt för garageplats. Vid köp av garageplats av Brf Treudden utgör priset kr 175 000 som var det pris som garageplatserna betingade vid Brf Treuddens bildande uppräknat med konsumentprisindex fram till tidpunkten för köp av garageplats. Vid köp av garageplats från annan innehavare av bostadsrätt för boende i Brf Treudden överenskommes priset för garageplatsen mellan säljare och köpare.

Tvingande försäljning av köpt garageplats

Vid försäljning av bostadsrätten för lägenheten skall garageplatsen återförsäljas till  Brf Treudden såvida inte garageplatsen överlåtes till köparen av bostadsrätten eller till annan innehavare av bostadsrätt för boende i Brf Treudden.

Vid återförsäljning av friköpt garageplats till Brf Treudden är priset 90% av det pris som Brf Treudden enligt ovan tillämpar vid försäljning av garageplatser.

Andrahandsuthyrning av köpt garageplats

Garageplatserna är i första hand avsedda för uppställning av de boendes motorfordon. Om behovet av garageplats upphör men innehavaren av bostadsrätt för garageplats önskar behålla bostadsrätten medges andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning skall i första hand ske till annan innehavare av bostadsrätt i Brf Treudden men om önskan om andrahandshyra från annan boende icke föreligger medges andrahandsuthyrning till icke boende i Brf Treudden förutsatt att nedanstående villkor respekteras.

  • Vid andrahandsuthyrning till icke boende skall uppsägningstiden inte överstiga 2 månader. Om önskemål om garageplats föreligger från annan boende skall efter anmodan från Styrelsen garageplatsen erbjudas denne och hyresavtalet sägas upp.
  • Styrelsen skall godkänna andrahandsuthyrningen innan den påbörjas, även om uthyrningen sker till boende med bostadsrätt i Brf Treudden.
  • Ansökan/avtal om andrahandsuthyrning upprättas på bifogade blankett och tillställs Styrelsen i 2 ex för godkännande..
  • Styrelsen skall informeras när hyresavtalet upphör.
  • Om andrahandsuthyrning sker till icke boende i Brf Treudden äger denne endast rätt till tillgång till garaget. Den som hyr ut i andra hand till icke boende skall därför vända sig till Styrelsen för köp av tagg eller fjärrkontroll som är programmerad för tillträde endast till garaget.
  • Andrahandsuthyraren ansvarar gentemot Brf Treudden för att den som hyr garageplatsen följer de regler och skötselanvisningar som gäller för garageplatsen och icke genom sitt tillträde till garaget bereder sig tillträde till fastigheten i övrigt.

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email