treudden.hsbbrfwebb.se|treudden@hsbbrfwebb.se

MEDLEMSINFORMATION 2020/12

2020-12-08

Underhållsplan

En genomgripande uppdatering av underhållsplanen har genomförts och samtidigt har den lagts upp digitalt vilket gör den mer översiktlig och underlättar framtida uppdateringar. Underhållsplanen löper över 60 år och som kuriosa kan nämnas att den omfattar 188 åtgärder med en beräknad kostnad av cirka 150 mkr.

 

Fasadprojektet

Som tidigare informerats om föreligger ett renoveringsbehov av fasaderna. För att få en sakkunnig bedömning av behovet och förslag till åtgärder har styrelsen utsett en extern projektledare som har bildat en projektgrupp med experter. En första avrapportering har gjorts till styrelsen innehållande fyra alternativ med högst varierande kostnader. Projektgruppens rapport kommer att  delges alla medlemmar och styrelsen kommer kalla till medlemsmöten i vår för att diskutera alternativen och ta beslut om vilken väg vi skall gå.

 

Vattenfallen

Vattenfallen har varit avstängda under många år. Vattenfallen är ett trevligt inslag i ute-miljön och därför beslutade styrelsen våren 2019 att ta vattenfallen i bruk igen. Flera problem har dock uppdagats och styrelsen planerar därför att våren 2021 renovera vattenfallen genom att fixera stenarna som omgärdar vattenfallen och bygga bort eventuellt läckage.

 

Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa Monica och Arne Ernbo på Stuvaregatan 7, Kennert och Barbro Larsson på Stuvaregatan 9 och Karl Nilvall på Tullaregatan 16 välkomna som nya med-lemmar i Brf Treudden. Det är vår förhoppning att de skall trivas med föreningen och sitt boende i Norra Hamnen.

 

Kontaktinfo styrelsen

Med anledning av att ComHem upphör med sin mailtjänst har mailadresserna ändrats för en del av styrelsens ledamöter. På hemsidan treudden.hsbbrfwebb.se finner Du kontaktinfo till styrelsen och annan information.

 

Hyresbidrag

Styrelsen beviljade de hyresgäster som omfattades av stödreformen om kompensation för temporära hyresreduktioner nedsatt hyra. Föreningen har nu som kompensation för hyresreduktionerna erhållit 55 kkr (50%) i kompensation av staten.

 

Valberedning

På kommande årsstämma skall 2 ordinarie styrelseledamöter väljas. Valberedningen ber Dig att ta kontakt med valberedningen senast den 23/12 om Du har förslag på ledamöter per tel 0705-31 29 98 eller via mail jantoandersson1@gmail.com.

 

Stämman

Med anledning av pågående pandemi kommer årsstämman den 27 januari 2021 genomföras digitalt. Före stämman kommer tester genomföras för att alla skall beredas möjlighet att testa tekniken. Ytterligare information kommer att lämnas i kallelsen till stämman.

 

Avslutningsvis önskar styrelsen alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Var försiktiga med ljusen, tänk på brandrisken.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-12-09T14:10:37+01:00december 8th, 2020|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment